Πιεσόμετρα

  • Αυτόματα μπράτσου - καρπού

  • Αναλογικά

  • Ηλεκτρονικά

  • Υγραργυρικά

 Γίνονται επισκευές όλων των τύπων πιεσομέτρων